ભારતીય ફોજદારી અધિનિયમ ૧૮૬૦. (ભાગ – ૧) Indian Penal Code – 1860

ભારતીય દંડ સંહિતા વિશે થોડી સામાન્ય માહિતી મેળવશું. ખાસ કરીને સરકારી નોકરી ની ત્યારે કરતા વિદ્યાર્થી મિત્રોને ખુબ ઉપયોગી સાબિત […]