ભારતીય ફોજદારી અધિનિયમ ૧૮૬૦. (ભાગ – ૧) Indian Penal Code – 1860