Missing Passport Application in Gujarati, Passport Missing Police Station Complaint in Gujarati

Passport Missing Complaint Format in Gujarati

અરજદારનું નામ

                                                                              સરનામું

                                                                              મોબાઈલ નં.

                                                                              તા:

પ્રતિ,

પોલીસ ઇન્સપેકટર સાહેબશ્રી,

____________ પોલીસ સ્ટેશન,

_____શહેર.

વિષય : પાસપોર્ટ ગુમ થયા બાબતે

આદરણીય સાહેબશ્રી,

          જય ભારત સાથ જણાવવાનું કે હું તારીખ ______________ના રોજ _______વારે ______________________માટે બહાર ગયેલ, ત્યાથી હું પરત એમોના ઘરે આવવા નીકળેલ એ દરમિયાન રસ્તામાં ________________ થી ________________સુધીના રસ્તામાં એમોનો પાસપોર્ટ ગુમ થયેલ છે. જે શકય પ્રયત્ન છ્તા મળેલ નથી. જે હકીકત સાચી અને ખરી છે. જે બાબત અંગે આપશ્રીને એફ.આઈ.આર. નોંધવા વિનંતી.

શહેર :                                                              —————————-

તારીખ :                                                                અરજદારની સહી.

Lost Passport Police Application Format in Gujarati PDF 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page