Missing Passport Application in Gujarati, Passport Missing Police Station Complaint in Gujarati

Passport Missing Complaint Format in
Gujarati,
 

Missing Passport Application in Gujarati, Passport Missing Police Station Complaint in Gujarati,

   

                                                                             અરજદારનું નામ

                                                                             સરનામું

                                                                             મોબાઈલ નં.

                                                                             તા:

પ્રતિ,

પોલીસ ઇન્સપેકટર સાહેબશ્રી,

____________ પોલીસ સ્ટેશન,

_____શહેર.

 

                                વિષય : પાસપોર્ટ ગુમ થયા બાબતે

 

આદરણીય સાહેબશ્રી,

          જય ભારત સાથ જણાવવાનું કે હું તારીખ ______________ના રોજ _______વારે ______________________માટે બહાર ગયેલ, ત્યાથી હું પરત એમોના ઘરે આવવા નીકળેલ એ દરમિયાન રસ્તામાં ________________ થી ________________સુધીના
રસ્તામાં એમોનો પાસપોર્ટ ગુમ થયેલ છે
. જે શકય પ્રયત્ન છ્તા મળેલ નથી. જે હકીકત સાચી અને ખરી
છે
. જે બાબત અંગે આપશ્રીને એફ.આઈ.આર. નોંધવા વિનંતી.

 

શહેર :                                                              —————————-

તારીખ :                                                                અરજદારની સહી.

    

Lost Passport Police Application Format in Gujarati PDF 

                                Download File

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page