Sample Affidavit For Lost & Missing Indian Passport in Gujarati

Sample Passport Missing Affidavit in Gujarati Format, 

એફિડેવિટ

આથી હું નીચે સહી કરનાર ____________________________ઉ.આ.વ. _____, ધંધો._____, રહેણાક. _____________________________ના

 

            આથી હું મારા ધર્મ પ્રમાણેના
સોગંદ લઈને જાહેર કરું છુ કે
, હું તા. _____________ના રોજ ____વારે _________________________માં મારા પાસપોર્ટની શોધખોળ કરવા છતાં
મળી આવેલ નથી
, જે શકય પ્રયત્ન
છતાં મળેલ નથી. જે હક્કિત સાચી અને ખરી છે. તેની લેખિત ખાત્રી આ એફિડેવિટમાં આપું છુ.

            સદરહુ એફિડવિટ મારે પોલીસ સ્ટેશનમાં
એફ.આઈ.આર. નોંધવા માટે બનાવું છું
, આ રજૂ કરેલ માહિતીની સઘળી જવાબદારી મારી પોતાની રહેશે.

            ઉપરની તમામ   હક્કિત મારી
જાણ મુજબ સાચી અને ખરી છે. ખોટી એફિડેવિટ કરવી એ ગુનો બને છે જે હું સારી રીતે જાણું
છું
.

 

સ્થળ :                                                              ————————–

તારીખ :                                                                          સહી

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page