Sample Affidavit For Lost & Missing Indian Passport in Gujarati

Sample Passport Missing Affidavit in Gujarati Format

એફિડેવિટ

આથી હું નીચે સહી કરનાર ____________________________ઉ.આ.વ. _____, ધંધો._____, રહેણાક. _____________________________ના

            આથી હું મારા ધર્મ પ્રમાણેના સોગંદ લઈને જાહેર કરું છુ કે, હું તા. _____________ના રોજ ____વારે _________________________માં મારા પાસપોર્ટની શોધખોળ કરવા છતાં મળી આવેલ નથી, જે શકય પ્રયત્ન છતાં મળેલ નથી. જે હક્કિત સાચી અને ખરી છે. તેની લેખિત ખાત્રી આ એફિડેવિટમાં આપું છુ.

            સદરહુ એફિડવિટ મારે પોલીસ સ્ટેશનમાં એફ.આઈ.આર. નોંધવા માટે બનાવું છું, આ રજૂ કરેલ માહિતીની સઘળી જવાબદારી મારી પોતાની રહેશે.

            ઉપરની તમામ   હક્કિત મારી જાણ મુજબ સાચી અને ખરી છે. ખોટી એફિડેવિટ કરવી એ ગુનો બને છે જે હું સારી રીતે જાણું છું.

સ્થળ :                                                              ————————–

તારીખ :                                                                          સહી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page