SMC Birth Certificate Name Change & Correction Affidavit Format in Gujarati

 SMC Birth Certificate Name Change Affidavit Format in Gujarati,

એફિડેવિટ

 

 આથી અમો નીચે સહી કરનાર__________________________________________..._______ધંધો._________રહેવાસી.__________________________________________________________તથા (માતા) ____________________________________..._______ધંધો._____રહેવાસી._______________________________________.

 

          આથી અમો એમોના ધર્મ
પ્રમાણેના સોગંદ લઈ જાહેર કરીએ છીએ કે
, એમોનો પુત્ર નામે ___________નો જન્મ ____________ના રોજ ________ખાતે થયેલ જે બદલ એમોએ તારીખ ________ ના રોજ એમોના પુત્ર ના જન્મ અંગેની નોંધણી _________મહાનગર પાલિકાની જોનમાં નોંધણી નંબર ______________કરાવેલ જેમાં મારા પુત્રનું નામ ભૂલથી _________ ને બદલે _________ લખાયેલ છે. મારા પુત્રનું ખરું અને સાચું નામ _________ છે જે હકકીત ખરી અને સાચી છે.

          સદરહુ હાલ અમોને એમોના
પુત્ર નામે
__________ ના જન્મના પ્રમાણપત્ર
માં તેનું નામ સુધારવાની જરૂરિયાત હોવાથી
_______મ્યુનિસિપલ કચેરીએ પુરાવા તરીકે રજૂ કરવા આ એફિડેવિટની
જરૂરિયાત પડી છે
.

          ઉપર એફિડેવિટમાં
દર્શાવેલ તમામ હકીકતો મારી જાણ તથા માન્યતા મુજબ સાચી અને ખરી છે
, ખોટી એફિડેવિટ કરવી એ ફોજદારી ગુનો બને છે તે હમો સારી
રીતે જાણીએ છીએ
.

 

સ્થળ

તારીખ                                               —————————————- 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page