Temple Marriage Certificate Receipt Format in Gujarati – PDF Download

Temple Marriage Certificate Format, Pandit Marriage Certificate Format in Gujarati

Temple Marriage Certificate Format in Gujarati, Temple Marriage Receipt Format,

શ્રી સાઈબાબા મંદિર

વિધિ કરનાર મહારાજનું નામ

                                       સરનામું

                                             મોબાઈલ નં.

!! પ્રમાણપત્ર !!

આથી આ પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવે છે કે..

1.    વારનું નામ. ———————————————–

જન્મ તારીખ.———————–

2.    વધુનું નામ. ———————————————–

જન્મ તારીખ. ———————– 

                    નાઓની સાથે લગ્ન સ્થળ શ્રી સાઈબાબા મંદિર, _____________મુકામે તારીખ ________________ના રોજ હિન્દુ વિધિપૂર્વક લગ્ન મે કરાવેલ છે. જે લગ્ન મે કરાવેલ છે તે હકીકત સાચી અને ખરી છે.

તારીખ.                                      ———————————

સ્થળ.                                                 વિધિ કરાવનારની સહી.

Temple Marriage Certificate Format in Gujarati PDF

Temple Marriage Certificate Format in Gujarati Word.

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page