TTO Form No. 29 30 in Gujarati PDF Download

Simple TTO Form Format in Gujarati PDF Download

Simple Format in TTO Form, RTO TTO Form, TTO Form pdf, TTO Form Gujarati pdf Download,

નમૂનો ટી. ઑ. (ફોર્મ નં. 30)

મોટર વાહનના માલિકીની ફેરબદલી જેને નામે ચઢાવવાનું છે તેની દ્વારા જાણ

હું __________________________________ઉંમર વર્ષ : _______,________________________________સરનામું ના/ની રહેવાસી મોટર વાહન નં. _____________________ની નોંધણી અંગેનું પ્રમાણપત્ર આ સાથે રજૂ કરું છું. આ મોટર વાહનની માલિકી _____________________________________એ મારા નામે કરી છે અને આથી હું વિનંતી કરું છું કે ઉપરોક્ત વાહન મારા નામે નોંધવામાં આવે અને નોંધણી પ્રમાણપત્રએ સુધારવામાં આવે. 

તા.   /   /20

વીમા કૂ. નામ _____________________________  લેનાર ____________________________

પોલિસી / કવરનોટ નં. ______________________

તા. _________________ થી તા. _______________ લેનાર ___________________________

નમૂનો ટી. ટી. ઑ. (ફોર્મ નં. 29)

મોટર માલિક દ્વારા મોટર વાહનની માલિકી ફેરફાર કર્યાની જાણ

પ્રતિ,

નોંધણી અધિકારીશ્રી _________________

હું નામ _________________________________, રહે. :____________________________ આથી જાણ કરું છું કે, મે મારી માલિકીનું મોટર નં. ___________ તા. ____________ ના રોજ શ્રી _________________________________નું સરનામું ________________________________ને વેચેલ છે અને હવેથી સદરહુ વાહન તેમના નામે નોંધવા વિનંતી છે.

તા.    /   /20                                                                                                     વેચનાર ________________________

એન્જિન નં. ____________, ચેસિસ નં. __________, મોડલ ____________, મેઇક _______

નમૂનો ટી. ટી. ઑ. (ફોર્મ નં. 29)

મોટર માલિક દ્વારા વાહનની માલિકી ફેરફાર કર્યાની જાણ

પ્રતિ,

નોંધણી અધિકારીશ્રી _________________

હું નામ _________________________________, રહે. :____________________________ આથી જાણ કરું છું કે, મે મારી માલિકીનું મોટર નં. ___________ તા. ____________ ના રોજ શ્રી _________________________________નું સરનામું ________________________________ને વેચેલ છે અને હવેથી સદરહુ વાહન તેમના નામે નોંધવા વિનંતી છે.

તા.    /   /20                                                                                                      વેચનાર ________________________

લેનાર _______________________________ લેનાર _______________________________

Rounded Rectangle: મો. વ. નં. _____________, મેઇક ___________ મોડેલ ___________ રજી. તા.______________

સાદર રજૂઆત :
1.	કાર ________________________ભરપાઈ થયેલ  		4. નો. ડી. એ. ____________________
2.	વ. વેચાણ તારીખ ________________________ 		5. ખરીદનારનો વીમો તા. ___________
3.	દસ્તાવેજ રજૂ કરેલ તા. ____________________  		6. એચ. પી. એ. __________________
ડી. એ. ફાઇન થવો જરૂરી નથી.

તબદીલ અંગેની અરજી બરાબર છે. તો વાહન તબદીલ કરવું કે કેમ ? હુકમ થવા સાદર.

કલાર્ક			 			 હેડ ક્લાર્ક			એ./આર. ટી. ઑ.

 TTO Form Gujarati PDF

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page