શું તમે ભરણપોષણનો કાયદો જાણવા માંગો છો ? શું તમે CrPC Section – 125 ( CrPC Section – 125 Application Format in Gujarati) ની અરજી તૈયાર કરતાં શીખવું છે ?

CrPC Section – 125 શું છે?

    ભારતીય કાર્યવાહીનો
કાયદો 1
973 ના પ્રકરણ – 6 માં પત્ની, બાળકો, અને માતા-પિતાના ભરપોષણ વિષેની જણાવેલ છે
અને આ પ્રકરણ માં
CrPC Section – 125 થી 128 સુધીની કલમનો સમાવેશ થયેલ છે જેમાં CrPC Section – 125 – પત્ની,
બાળકો
, અને માતા-પિતાના ભરપોષણ માટેનો હુકમ

CrPC Section – 126 – કાર્યવાહી

CrPC Section – 127 – ભરણપોષણના ભથ્થામાં ફેરફાર

CrPC Section – 128 – ભરણપોષણના હુકમનો અમલ

     આમ, આ કલમ
હેઠળ પોતાની પત્ની
, બાળકો, અને
માતા-પિતાનું ભરપોષણ કરવામાં માટે ના પડે અથવા ઇન્કાર કરે તો તેવા વ્યક્તિ પર
ભરણપોષણની જવાબદારી નાખવામાં આવેલ છે. અને પત્ની જ્યારે તેના પતિ પાસેથી ભરણપોષણ
માંગે તો તેનું પત્ની – પતિ તરીકેના સંબંધ ચાલુ હોવા જોઈએ. અને પત્ની પોતાનું
ભરણપોષણ કરવા માટે અસમર્થ હોય અથવા નિસહાય હોય
, અને પોતાનું
સગીર બાળકનું ભરણપોષણ કરવાની જવાબદારી પણ તેના પિતા પર જ હોય છે
,  આમ, ઉપરોક્ત
તમામ શરતો મુજબ નામદાર કોર્ટમાં કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે અને
CrPC Section – 125 મુજબ પત્ની, બાળકો, અને માતા-પિતાના ભરપોષણ માટેનો હુકમ નામદાર
કોર્ટ પુરાવાને આધારે નક્કી કરશે.

પત્ની ક્યારે CrPC Section – 125 હેઠળ ભરણપોષણ મેળવવા હકદાર નથી ?

૧. વ્યભિચારી જીવન જીવતી
હોય

૨. પતિના ઘરે રહેવાનો
ઇન્કાર કરતી હોય

૩. પતિ પત્ની પોતાની એકબીજાની
સંમતિથી અલગ રહેતા હોય

૪. પત્ની પોતાનું
ભરણપોષણ કરવા માટે સમર્થ હોય.      
   

CrPC Section – 125 ભરણપોષણ મેળવવા માટે ક્યાં અરજી કરવી પડે?

CrPC Section – 125 હેઠળ કોઈ પણ પત્ની ભરણપોષણ મેળવવાની અરજી તે જ્યાં રહેતી
હોય ત્યાં અથવા પતિ હોય ત્યાં
,
અથવા પતિ રહેતો હોય ત્યાં
, અથવા તેઓ બંને સાથે છેલ્લે જ્યાં
રહેલ હોય ત્યાં
, તે અદાલતમા કરી શકે. 

CrPC Section – 125 ની અરજીનો નમૂનો (CrPC Section – 125 Format in Gujarati)

મહેરબાન………ના
ફર્સ્ટ કલાસ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ સાહેબશ્રીની કોર્ટમાં

                                                    ખોરાકી અરજી નંબર :  

અરજદાર :     ૧). પત્ની

                ઉ.આ.વ.   , જાતે,         , ધંધો.          ,

                રહેવાસી.

                 ૨). પુત્ર/પુત્રી (સંતાન હોય તો) 

                 ઉ.આ.વ.   , જાતે,         , ધંધો.          ,

                રહેવાસી.

વિરૂધ્ધ 

સામાવાળા :  પતિ 

ઉ.આ.વ.   , જાતે,         , ધંધો.          ,

રહેવાસી.

વિષય : ક્રી. પ્રો.
કોડની કલમ – 125 મુજબની ખોરાકી મેળવવાની અરજી….

હમો અરજદારની આપ નામદાર
સાહેબશ્રીને માનસહ નમ્ર અરજ છે કે
,

૧. સદર કામના હમો અરજદાર
ઉપરોક્ત સરનામે હમારા માતા-પિતાને ત્યાં ઓશિયાળું જીવન વિતાવી રહેલ છીએ
.

૨. આ કામના સામાવાળા
સાથે હમો અરજદાર નં. 1 ના લગ્ન તા. …………. ના રોજ હિન્દુ શાસ્ત્રોકત વિધિ
તથા જ્ઞાતીના રીત રિવાજ મુજબ કુટુંબીજનો તથા વડીલોની હાજરીમાં …………………………
મુકામે થયેલ હતા અને હમો અરજદાર નં. 1 ને 
લગ્નમાં મળેલ તમામ સસર સામાન
, ભેટ-સોંગદો તથા દર દાગીના તથા કપડા લત્તા લઈને હમો અરજદાર નં 1
સામાવાળાના સંયુક્ત પરિવારમાં લગ્ન જીવન આબાદ કરવા ગયેલા.   

૩. અરજદાર નં. ૨ ના જન્મ
બાદ સામાવાળા હમો અરજદાર નં.૧ પ્રત્યે ઉપેક્ષાભર્યું તેમજ ક્રુરતાપૂર્વકનું આચરણ
કરે છે. તેમના આ વર્તનના કરવા પાછળનું કારણ શું છે તે અમો અરજદાર નં. ૧ ના એ
જાણવાનો પ્રત્યન કર્યો તો અન્ય એક સ્ત્રી….
.. સાથે સામાવાળાના અનૈતિક સંબંધો રાખેલ છે, અને અમો
અરજદાર નં. ૧ નાએ આ કામના સામાવાળાને આ સ્ત્રી….. સાથેના અનૈતિક સંબંધો ન
રાખવાનું જણાવતા આ કામના સામાવાળા અમો અરજદાર નં.૧ નાની સાથે મારઝૂટ કરીને ઘરમાથી
પહેરેલ કપડે કાઢી મુકેલ છે. અને ત્યારથી અમો અરજદાર નં. ૧ ઓશિયાળું અને નિસહાય
ભર્યું જીવન જીવીએ છીએ અને આ કામના સામાવાળા છેલ્લા ૨ – ૩ વર્ષથી તેમની કાયદેસરની
જવાબદારી અમોનું ભરણપોષણ કરવાની નિભાવતા નથી.

૪. આ કામના સામાવાળા
……….. કામ કરી છે અને તે કામમાથી તેઓ માસિક ૧૫૦૦૦ થી ૨૦૦૦૦ રૂપિયા કમાઈ છે
અને આ કામના સામાવાળા …….. ગામમાં જંગમ મિલકત પણ ધરાવે છે.

૫. હાલમાં અમો અરજદાર
અમારા પિયરમાં અમારા માતા પિતા જોડે ઓશિયાળું જીવન ગુજારીએ છીએ એ અમો બંને
અરજદારને પાસે આવક કે કમાણીનું કોઈ સાધન નથી અને અમો અરજદાર અમારું ભરણપોષણ જાતે
કરવા અસમર્થ છીએ. આમ આ કામના સામાવાળાને તેની ભરણપોષણની જવાબદારી અદા કરવા માટે તા.
……………. ના રોજ નોટિસ આપેલ છે તેમ છતાં આ કામના સામાવાળા તે નોટિસનો કોઈ
અમલ કરતાં નથી કે અમો અરજદારોને ભરણપોષણ પૂરું પડતાં નથી.

૬. સબબ, આ અરજીથી આ નામદાર સાહેબ અમો અરજદારોને આ
કામના સામાવાળા પાસેથી માસિક અરજદાર નં. ૧ ને ૮૦૦૦ તથા અરજદાર નં ૨ ને ૨૦૦૦ એમ
કુલ્લે મળીને ૧૦૦૦૦/- નું ભરણપોષણ ચૂકવે તેવો ન્યાયના હિતમાં યોગ્ય હુકમ ફરમાવવા
મહેરબાની કરશોજી.

૭. આ અરજી સાથે અમો
ફરિયાદીના સાહેદોની યાદી રજૂ કરેલ છે.

૮. આ અરજી પર પુરતો
સ્ટેમ્પ લગાવેલ છે
, નામદાર
અદાલતના હુકમ થયેથી
, પ્રોસેસ ખર્ચની રકમ અમો અરજદાર ભરપાઈ
કરીશું સામાવાળાને આ અરજીની એક નકલ આપવા માટે વધારાની નકલ આ સાથે જોડેલી છે.

 

સ્થળ

તારીખ                                                અરજદારની
સહી.

 

ઓળખ આપનાર વકીલની સહી.          

(CrPC Section – 125 Format in Gujarati)

Downlod PDF (Joint Telegram)  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page