RTO Affidavit Format For Address Proof in Gujarati Language

એફિડેવિટ

            આથી હું નીચે સહી કરનાર ___________________________________ઉ.આ.વ. _____, ધંધો._____, રહેણાક. _____________________________________________________________ના…,

            આથી હું મારા ધર્મ પ્રમાણેના સોગંદ લઈને જાહેર કરું છુ કે, હું ઉપરોકત સરનામા પર (મકાન માલીકનું નામ)ની સાથે  રહું છું, જે મિલકત ખરેખર તેઓની માલીકીની છે, પરંતુ લાઇટબિલ તેમના દુકાનના નામે આવે છે, મારી પાસે પોતાના નામનું વેરાબીલ કે લાઇટબિલ જેવા કોઈ સરકારી પુરાવા નથી. તેની ખાત્રી બદલ આર.ટી.ઑ. ઓફિસમાં પુરાવા માટે હું આ સાથે બાઇટબિલ પણ રજૂ કરેલ છે.

            હાલ માટે ટુ વ્હીલ્સ ગાડીનું લાઇસન્સ કઢાવવાની જરૂરિયાત હોવાથી આર.ટી.ઑ. કચેરી,______ખાતે રહેઠાણના પુરાવામાં આપવા આ એફિડેવિટ કરવામાં આવેલ છે. સદર એફિડેવિટ કરવામાં આર.ટી.ઑ ના એજેંટ તથા કર્મચારીઓની કોઈ જવાબદારી રહેતી નથી તેની ખાત્રી આપું છું.  

            ઉપર એફિડેવિટમાં દર્શાવેલ તમામ  હક્કિત મારી જાણ તથા માન્યતા મુજબ સાચી અને ખરી છે. ખોટી એફિડેવિટ કરવી એ ગુનો બને છે જે હું સારી રીતે જાણું છું.

સ્થળ :                                                                                        ————————–

તારીખ :                                                                                                           સહી 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page